شهر هوشمند شیراز

شهر هوشمند شیراز

اطلاعات پروژه

یکی از مهمترین توانایی های شرکت تجیزپیام امکان استفاده از فیبر نوری شهرداری جهت اتصال اداره جات و ارگان ها و ... به یکدیگر با کمترین هزینه میباشد