دیتا سنتر پایگاه استنادی جهان اسلام

دیتا سنتر پایگاه استنادی جهان اسلام

اطلاعات پروژه

این پروژه جهت پایگاه استنادی جهان اسلام انجام شده که نیاز به جابجایی چندی رک و آرایش مجدد و کابل کشی و فیوژن و نصب تجهیزات بود که با موفقیت انجام شد